สินเชื่อขายฝากที่อยู่อาศัย DD CAPITAL สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

สินเชื่อขายฝากที่อยู่อาศัย หรือ Refinance

สินเชื่อขายฝากที่อยู่อาศัยในประเทศไทย หรือ Refinance ในระบบ (ดอกเบี้ยตามกฏหมาย) ร้อยละ 1.00% ต่อเดือน ต่อสัญญาสูงสุดได้ 15 ปี

สินเชื่อขายฝาก

 • ในระบบ (ดอกเบี้ยตามกฏหมาย) ร้อยละ 1.00% ต่อเดือน
 • ต่อสัญญาสูงสุดได้ 15 ปี

วงเงินกู้

 • วงเงินสูงสุด 50% ของราคาประเมินเอกชน (บริษัทประเมินราคาภายใต้ กลต.กำกับ)
 • สัญญาปีต่อปี ต่อสัญญาได้สูงสุด 15 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • อายุ 20 ปีเต็ม

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรปชช. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ทะเบียนสมรส
 4. ใบเสร็จชำระค่างวดขายฝาก 3 เดือน(ถ้ามี)
 5. สำเนาโฉนด หรือ น.ส 3 ก. หน้า-หลังทุกแผ่น

ประมาณการค่าใช้จ่าย

 1. ค่าประเมินหลักประกัน 3,000-7,000 บาท ขึ้นกับระยะทาง (ชำระหน้างาน)
 2. ประกันอัคคีภัยหลักประกัน ขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าหลักประกัน
 3. ค่าจดขายฝากกรมที่ดิน และไถ่ถอนขายฝาก (โอนคืนขายฝาก)
 4. ค่าดำเนินการจดขายฝากกรมที่ดิน 2,000 – 5,000 บาท
 5. อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

 • 1.9% กรณีกู้ผ่าน

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดและค่าดำเนินการขอสินเชื่อสามารถหักจากวงเงินกู้ยกเว้นค่าประเมินหลักประกันชำระเงินสดหน้างาน

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ DD CAPITAL สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ >>