สินเชื่อสามีชาวต่างชาติ DD CAPITAL สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

สินเชื่อสามีชาวต่างชาติ

DDcapital สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ, อยากมีบ้านที่ไทย กู้ซื้อบ้านในเมืองไทย สินเชื่อสามีชาวต่างชาติ แต่งงานกับชาวต่างชาติเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงาน อยู่ประเทศไทยหรือต่างประเทศกู้ร่วมสามีชาวต่างชาติ ใช้เอกสารรายได้สามีกู้ร่วม ทำได้ทุกประเทศ 

วงเงินกู้

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 50% หรือ 70%
 • สูงสุดไม่เกิน 30 ปีโดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปี (เต็ม) 70 ปี
 • ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

รายได้ 40,000 บาทขึ้นไป

พนักงาน

 • อายุงานขั้นต่ำ 1 ปี (นับรวมที่ทำงานเดิม)
 • อายุงานณ. ที่ทำงานปัจจุบันต้องมากว่า 6 เดือนหรือขั้นต่ำ 2 ปี(นับรวมที่ทำงานเดิม)
 • ที่ทำงานเดิมต้องผ่าน Probation

กิจการส่วนตัว

 • 1 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปีเต็ม – ไม่เกิน 72 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีรายได้หรืองานประจำ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารส่วนตัว

 1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรปชช สำเนาทะเบียนที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบเกิดบุตร
 4. สำเนาพาสปอร์ตสามี

เอกสารด้านรายได้

 1. สัญญาจ้างงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 2. สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
 3. เสตทเม้นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 4. ใบเสียภาษี (Tax Return) 1 ปี
 5. ใบเงินสะสมเพื่อการเกษียณ (Pension ถ้ามี)
 6. บุคคลอ้างอิงในประเทศที่พักอาศัยพร้อมที่อยู่และเบอร์โทร
 7. เอกสารที่มีชื่อและที่อยู่ผู้กู้ชาวต่างชาติ (กรณีเจ้าของกิจการรับเงินเดือนจากกิจการตนเอง ใช้เอกสารแบบเดียวกับพนักงาน)

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

 1. ค่าอนุมัติสินเชื่อ 2.5% ของเงินกู้ หรือไม่เกิน 95,000 บาท(ราคาบ้านน้อยกว่า 10,000,000 บาท / คิด 1.5% ของเงินกู้หรือไม่เกิน 200,000 บาท(ราคาบ้านตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป) กรณีขอยกเลิกภายหลังอนุมัติแล้วคิดค่าปรับ 1.25% ของวงเงินอนุมัติ
 2. ค่าดำเนินการจะถูกเรียกเก็บหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนขอสินเชื่อ หลังจากที่ได้อนุมัติเท่านั้น
 3. ค่าใช้จ่ายเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่นค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษใบละ 900-1,100 บาทประทับตรารับรองโดย สถาบันที่มีใบอนุญาติจากรัฐบาล หรือค่าใช้จ่ายประทับตรารับรองจากสถานฑูตไทยในประเทศที่พักอาศัย
 4. ลูกค้าชำระค่าอนุมัติสินเชื่อ เมื่อได้รับใบอนุมัติหรือรายละเอียดอนุมัติ หรือสัญญาเงินกู้
อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ DD CAPITAL สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ >>