สินเชื่อสามีชาวต่างชาติ DD CAPITAL สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

สินเชื่อสามีชาวต่างชาติ

DDcapital สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ, อยากมีบ้านที่ไทย กู้ซื้อบ้านในเมืองไทย สินเชื่อสามีชาวต่างชาติ แต่งงานกับชาวต่างชาติเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงาน อยู่ประเทศไทยหรือต่างประเทศกู้ร่วมสามีชาวต่างชาติ ใช้เอกสารรายได้สามีกู้ร่วม ทำได้ในประเทศเหล่านี้ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส สิงค์โปร ออสเตรเลีย บรูไน จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปิน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียตนาม (ประเทศที่มีสาขา)

วงเงินกู้

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 70%
 • สูงสุดไม่เกิน 30 ปีโดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปี (เต็ม) 70 ปี
 • ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

รายได้ 43,000 บาทขึ้นไป (ก่อนหักภาษีหรือค่าใช้จ่าย)

พนักงาน

 • อายุงานขั้นต่ำ 1 ปี (นับรวมที่ทำงานเดิม)
 • อายุงานณ. ที่ทำงานปัจจุบันต้องมากว่า 6 เดือนหรือผ่าน Probation ทดลองงานแล้ว

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารส่วนตัว

 1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรปชช สำเนาทะเบียนที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบเกิดบุตร
 4. สำเนาพาสปอร์ตสามี

เอกสารด้านรายได้

 1. สัญญาจ้างงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 2. สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
 3. เสตทเม้นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 4. ใบเสียภาษี (Tax Return) 1 ปี
 5. ใบเงินสะสมเพื่อการเกษียณ (Pension ถ้ามี)
 6. บุคคลอ้างอิงในประเทศที่พักอาศัยพร้อมที่อยู่และเบอร์โทร
 7. เอกสารที่มีชื่อและที่อยู่ผู้กู้ชาวต่างชาติ (กรณีเจ้าของกิจการรับเงินเดือนจากกิจการตนเอง ใช้เอกสารแบบเดียวกับพนักงาน)

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

 1. ค่าอนุมัติสินเชื่อ 2.5% ของเงินกู้ หรือไม่เกิน 95,000 บาท(ราคาบ้านน้อยกว่า 10,000,000 บาท / คิด 1.5% ของเงินกู้หรือไม่เกิน 200,000 บาท(ราคาบ้านตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป)
 2. ค่ามัดจำ5,000.- บาทการันตีเมื่อบริการ Preapprove (กรณีอนุมัติไฟนอลจะนำไปหักออกจากค่าดำเนินการ  แต่หากไม่อนุมัติการันตีคืนเงินเต็มจำนวน 5,000.-บาท แต่หากลูกค้ายกเลิกก่อนอนุมัติไฟนอลไม่คืนเงินมัดจำ)
 3. ค่าดำเนินการจะถูกเรียกเก็บหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนขอสินเชื่อ หลังจากที่ได้อนุมัติเท่านั้น
 4. ค่าใช้จ่ายแปลเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่นค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารเป็นภาษาไทยต่อราย 4-5พันบาท พร้อมประทับตรารับรองโดย สถาบันที่มีใบอนุญาติจากรัฐบาล
 5. ลูกค้าชำระค่าอนุมัติสินเชื่อ เมื่อได้รับใบอนุมัติหรือรายละเอียดอนุมัติ หรือสัญญาเงินกู้
อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ DD CAPITAL สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ >>