สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ (บ้านแลกเงิน) DD CAPITAL สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์

สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ (บ้านแลกเงิน) สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ ทำงานต่างประเทศ อยากกู้ซื้อบ้าน ตอบสนองทุกความต้องการ ไม่มีค่าดำเนินการก่อนอนุมัติ ไม่จำเป็นต้องบินกลับไทย

ไม่ต้องเสียเงินก่อน

ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินก่อน หากคุณไม่ได้อะไรจากเรา คุณไม่ต้องจ่ายเงิน

ใช้เอกสารในต่างประเทศขอสินเชื่อได้

ใช้เอกสารในต่างประเทศขอสินเชื่อได้

ไม่จำเป็นต้องบินกลับไทย

ขั้นตอนขอสินเชื่อทำได้ในประเทศที่คุณอยู่อาศัยไม่ต้องบินกลับไทย

ไม่มีค่าดำเนินการก่อนอนุมัติ

สอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วิเคราะห์สินเชื่อก่อนตัดสินใจ

สามารถขอรับข้อมูลก่อนตัดสินใจ

ผู้วิเคราะห์สินเชื่อน่าเชื่อถือ

ผู้วิเคราะห์สินเชื่อน่าเชื่อถือ ประสบการณ์กว่า 20 ปี สินเชื่อธนาคาร 3 แห่ง ของประเทศไทย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ (บ้านแลกเงิน) สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปี (เต็ม) 70 ปี
 • ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

พนักงาน

 • อายุงานขั้นต่ำ 1 ปี (นับรวมที่ทำงานเดิม)
 • อายุงานณ. ที่ทำงานปัจจุบันต้องมากว่า 6 เดือนหรือขั้นต่ำ 2 ปี(นับรวมที่ทำงานเดิม)
 • ที่ทำงานเดิมต้องผ่าน Probation

กิจการส่วนตัว

 • 1 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 21 ปีเต็ม – ไม่เกิน 72 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีรายได้หรืองานประจำ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อพนักงานประจำ

เอกสารส่วนตัว

 1. ใบสมัครพร้อมใบบูโร 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรปชช สำเนาทะเบียนที่ไทยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล

เอกสารด้านรายได้

กรณีพนักงาน

 1. สัญญาจ้างงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 2. สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน
 3. เสตทเม้นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 4. ใบเสียภาษี (Tax Return) 1 ปี
 5. ใบเงินสะสมเพื่อการเกษียณ (Pension ถ้ามี)

กรณีเจ้าของกิจการ

 1. หนังสือจดทะเบียนกิจการ (ทุกหน้า)
 2. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
 3. เสตทเม้นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 4. เสตทเม้นธนาคาร 6 เดือน
 5. รูปถ่ายกิจการหน้าร้าน และภายในร้าน
 6. สำเนาพาสปอร์ตประเทศที่ทำกิจการ

อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

 1. ค่าอนุมัติสินเชื่อ 2.5% ของเงินกู้ หรือไม่เกิน 95,000 บาท(ราคาบ้านน้อยกว่า 10,000,000 บาท / คิด 1.5% ของเงินกู้หรือไม่เกิน 200,000 บาท(ราคาบ้านตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป) กรณีขอยกเลิกภายหลังอนุมัติแล้วคิดค่าปรับ 1.25% ของวงเงินอนุมัติ
 2. ค่าดำเนินการจะถูกเรียกเก็บหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนขอสินเชื่อ หลังจากที่ได้อนุมัติเท่านั้น
 3. ค่าใช้จ่ายเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่นค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษใบละ 900-1,100 บาทประทับตรารับรองโดย สถาบันที่มีใบอนุญาติจากรัฐบาล หรือค่าใช้จ่ายประทับตรารับรองจากสถานฑูตไทยในประเทศที่พักอาศัย
 4. ลูกค้าชำระค่าอนุมัติสินเชื่อ เมื่อได้รับใบอนุมัติหรือรายละเอียดอนุมัติ หรือสัญญาเงินกู้

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ >>